Arkitekturfilosofi

Vad är arkitektur? Arkitektur är enligt mig inte konst. Däremot är det brukskonst. Det handlar om att formge de bruksföremål som byggnader och övrig byggd miljö är. En byggnad ska fylla den funktion och tillfredsställa de behov den är ämnad för. Samtidigt ska den tillåta utveckling och att kunna få nya användningsområden i framtiden. Byggnaden ska vara konstruktivt säker och varaktig, byggd för att hålla länge. Den ska vara resurseffektiv ur ett livscykelperspektiv och ekonomiskt lönsam. Den ska förhålla sig väl till sin plats och sin kontext. Och till sist, men inte minst, ska den vara vacker och tillföra en estetisk kvalité i upplevelsen av byggnaden. Detta är min definition av god arkitektur.

God arkitektur är inte en fråga om tycke och smak, fint eller fult, mode och stil. De viktiga skönhetsvärdena är objektiva och tidslösa. Balanserade proportioner, omsorgsfulla detaljer, gedigen materialbehandling och att byggnaden är ärlig mot sig själv och konsekvent i sin karaktär. Stil är egentligen ointressant. Det är endast i det yttersta skiktet som stilmarkörerna existerar. Moderniteten definieras tydligare av program och rumsorganisation än av val av fasadmaterial.

God arkitektur är inte något svåruppnåeligt utan en miniminivå. Ingenting som inte är god arkitektur borde överhuvudtaget byggas. Det är bara ett slöseri med jordens resurser. Att något är billigt, bara fungerar, eller är kortsiktigt lönsamt räcker inte som argument för att bygga det. Byggnaden kommer utgöra en del av vår gemensamma byggda miljö under lång tid framöver och ägas och användas många fler än den ursprunglige beställaren. Därmed inte sagt att god arkitektur behöver vara dyr eller komplicerad. Det är ofta i enkelheten som de goda lösningarna finns.

Arkitekten är inte ett ensamt kreativt geni. Arkitekten har däremot överblick och spetskompetens i den kreativa process där alla aktörers isatser tillsammans leder fram till slutresultatet. Arkitektens roll är att styra processen och skilja de bra idéerna från de dåliga.

Från nivån för god arkitektur kan den höjas till högre nivåer där byggnaden övergår från att vara ett väl utformat bruksföremål till att bli något mer och större. Byggnaden får en skulptural och konstnärlig dimension som talar till användaren och berikar upplevelsen. Den blir starkt närvarande och får sin omgivning att vibrera. Byggnaden har blivit brukskonst. Denna process kräver mycket tid och engagemang av såväl arkitekt, beställare som byggare, och endast en bråkdel av all arkitektur når hit. Att bygga ett hus som endast är att betrakta som god arkitektur är i de flesta fall gott nog, men det finns mycket att vinna på att sikta högre.

Kontakta oss för en fri konsultation >>